Slovník / Dictionary

Anglicky / English Česky / Czech
AAW Anti-Aircraft Warfare PVO Protivzdušná obrana
AESA Active Electronically Scanned Array typ radiolokátoru s aktivním elektronickým snímáním
AOA Angle Of Arrival určení směru příjmu signálu
ARM Anti-Radiation Missile Protiradarové střely
C4ISR  Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Velení, řízení, komunikace, počítače, zpravodajství, sledování a průzkum
CBRN Chemical, biological, radiological and nuclear Chemické, biologické, radiologické a jaderné (prostředky, technika ...)
CEMA Cyber-Electromagnetic Activities
COMINT Communication Intelligence Komunikační zpravodajství
CW Continous Wave Spojité vlnění; spojitý signál
DE Direct Energy Přímé působení energie
DEW Directed-Energy Weapons Zbraně s přímým působením energie / se směrovou energií
DF Direction Finding Vyhledávání směru příchozího záření
DSP Digital Signal Processing Digitální zpracování signálu
EA Electronic Attack Elektronický útok
ECCM Electronic Counter-countermeasures EO Elecktronická ochrana
ECM Electronic Countermeasures EP Elektronické působení
ELINT Electronic Intelligence RTPz Radiotechnický průzkum
EM Electromagtic EM Elektromagnetický
EMS Electromagtic Spectrum EMS Elektromagnetické spektrum
EP Electronic Protection Elektronická ochrana
EPM Electronic Protective Measures Elektronická ochrana
ES Electronic Surveillance / EW Support Elektronický přehled
ESM Electronic Support Measures EPo Elektronická podpora
EW Electronic Warfare EB/REB Elektronický boj/Radioelektronický boj
ERP Effectrive Radiated Power Efektivní vyzářený výkon
GPM Precision-Guided Munition Přesně naváděná munice
IED Improvised Explosive Devices Improvizované výbušné zařízení
IFF Identification-frien-or-foe Identifikace přítel-nepřítel (vlastní-cizí)
IR Infrared Infračervené
IRST Infrared Search and Track Infračervené vyhledávání a sledování
MADR Mobile Air Defence Radar Mobilní letecký přehledový radar
MRAP Mine-Resistant Ambush Protected Vozidla odolná proti minám a proti palebným přepadům
MTBF Mean Time Between Repair střední doba mezi poruchami
MTTR Mean Time To Repair střední doba do opravy
LPI radar Low Probability of Intercept radar Radar s malou pravděpodobností detekce
PESA Passive Electronically Scanned Array typ radiolokátoru s nepohyblivou anténou s elektronickým vychylováním paprsku
RC Radio Controlled RC Rádiem řízené
RF Radio Frequency RF Radiofrekvence
PRI Pulse Repetition Interval opakovací perioda impulsů
RWR Radar Warning Receiver výstražný radiolokační přijímač
SIGINT Signal Intelligence Signální zpravodajství
TAO Time Of Arrival měření doby šíření signálů
TWT Travelling Wave Tube Elektronka s postupnou vlnou
UAS Unmanned Aerial Systém Bezpilotní lítající system
UAV Unmanned Aerial Vehicle Bezpilotní lítající prostředek